แจก 240 Prompt คำสั่ง ChatGPT for ธุรกิจอาหาร และ Service

🟡 แจกอีก 240 Prompt คำสั่ง 🟡
ChatGPT for ธุรกิจอาหาร และ Service !!
จาก Insight งานวิจัยปัญหาที่ธุรกิจหมวดนี้ต้องเผชิญ
👇
วันนี้ได้รับเชิญจากพี่ต่อ Tor Vongchinsri
Torpenguin แชร์เรื่อง ChatGPT
สำหรับธุรกิจร้านอาหาร ก็เลยเตรียมโพสนี้ไว้ให้ครับ
👇
มีแต่คนถามผมว่า เอาจริงดิ ⁉️
จะแจกคำสั่งทั้งหมดที่ผมใช้อยู่จริง ๆ?
👇
ใช่ครับ 🧐 ผมแบ่งคำสั่ง (Prompt) สำหรับ
ChatGPT for ธุรกิจอาหาร และ Service!!
Use Case ออกเป็น 8 ประเภทครับ
👇
👇
1️⃣ [ Marketing and Content ]
2️⃣ [ Sales, Promotion, and Pricing Strategy ]
3️⃣ [ Menu Planning and Management ]
4️⃣ [ Customer Service ]
5️⃣ [ Operational Efficiency ]
6️⃣ [ Employee Management ]
7️⃣ [ Financial Management ]
8️⃣ [ Business Ethics and Employee Development ]
👇
ทำไมผมถึงกล้าแจกทั้งหมดเลย…?
ดูที่ใต้สุดของโพสได้เลยครับ
👇
หายใจเข้าลึกๆ พร้อมกันครับ … เริ่ม!!!
👇
1️⃣ [ Marketing and Content ]
1. How to improve my restaurant’s online presence?
2. What types of content should I post on my restaurant’s social media accounts?
3. How can I leverage user-generated content for my restaurant’s marketing?
4. What are some effective ways to promote my restaurant online?
5. How can I measure the success of my restaurant’s online marketing efforts?
6. How to create engaging content for my restaurant’s blog?
7. How can I use SEO to attract more customers to my restaurant’s website?
8. What are some effective strategies for email marketing for my restaurant?
9. How can I use Instagram to promote my restaurant?
10. How can I use Facebook to promote my restaurant?
11. How can I use Twitter to promote my restaurant?
12. How can I use YouTube to promote my restaurant?
13. How to run a successful social media campaign for my restaurant?
14. How to manage negative reviews about my restaurant online?
15. How can I encourage customers to leave positive reviews about my restaurant online?
16. How can I make my restaurant’s website more attractive to potential customers?
17. How can I use online ads to attract more customers to my restaurant?
18. How can I use influencer marketing to promote my restaurant?
19. How to create a successful content marketing strategy for my restaurant?
20. How can I use storytelling in my restaurant’s marketing?
21. How to create a brand identity for my restaurant?
22. How can I incorporate sustainability into my restaurant’s marketing strategy?
23. How can I use data to improve my restaurant’s marketing strategy?
24. How can I use Google Ads to promote my restaurant?
25. How can I use digital coupons to attract more customers to my restaurant?
26. How can I use content to showcase my restaurant’s unique selling points?
27. How can I use content marketing to highlight my restaurant’s community involvement?
28. How to create a content calendar for my restaurant’s social media accounts?
29. How to use photography in my restaurant’s marketing strategy?
30. How can I use video marketing to promote my restaurant?
👇
2️⃣ [ Sales, Promotion, and Pricing Strategy ]
1. How to determine the best price for my restaurant’s menu items?
2. Tips for increasing sales in my restaurant.
3. Creative promotion ideas to attract more customers to my restaurant.
4. How to set up a successful loyalty program for my restaurant?
5. What is the most effective discount strategy for a restaurant?
6. How can I use upselling to increase my restaurant sales?
7. Strategies for promoting my restaurant on a budget.
8. How can I increase my restaurant’s sales during the off-peak hours?
9. How to manage food costs and pricing in my restaurant?
10. What are some effective sales tactics for a restaurant?
11. How to use social media for restaurant promotion?
12. How to create a profitable pricing strategy for my restaurant?
13. Tips for launching a successful restaurant promotion.
14. How to increase sales through online ordering for my restaurant?
15. Effective ways to promote my restaurant to tourists.
16. How to set up an effective referral program for my restaurant?
17. Strategies for promoting my restaurant’s new menu items.
18. How to increase my restaurant’s sales during the holidays?
19. How to use email marketing to promote my restaurant?
20. How to create a pricing strategy that increases profit margins for my restaurant?
21. How to attract more customers to my restaurant through sales promotions?
22. How to use customer feedback to improve my restaurant’s sales?
23. Strategies for promoting my restaurant’s special events.
24. How to use digital marketing to increase my restaurant’s sales?
25. How to create a competitive pricing strategy for my restaurant?
26. How to use influencers to promote my restaurant?
27. Tips for increasing sales through my restaurant’s delivery service.
28. How to use content marketing to promote my restaurant?
29. How to negotiate with suppliers to reduce my restaurant’s food costs?
30. Strategies for promoting my restaurant to local businesses.
👇
3️⃣ [ Menu Planning and Management ]
1. How to design a menu that increases sales for my restaurant?
2. What are some tips for creating a balanced restaurant menu?
3. How can I create a menu that caters to different dietary preferences?
4. Tips for managing food costs in menu planning.
5. How to create a seasonal menu for my restaurant?
6. How to effectively manage food waste in my restaurant?
7. Strategies for promoting new items on my restaurant’s menu.
8. How to use customer feedback to improve my restaurant’s menu?
9. How can I make my restaurant menu more sustainable?
10. What are some popular food trends that I can incorporate into my restaurant’s menu?
11. How to create a profitable drink menu for my restaurant?
12. Tips for managing food inventory in my restaurant.
13. How to create a menu that caters to families with children?
14. How to use food costing to price my restaurant’s menu items?
15. How can I make my restaurant menu more appealing to health-conscious customers?
16. How to manage portion control in my restaurant?
17. How to choose the right suppliers for my restaurant’s ingredients?
18. What are some effective ways to train my staff about our menu?
19. How to manage food allergies in my restaurant’s menu planning?
20. How to update my restaurant’s menu without alienating loyal customers?
21. How to create a menu that showcases local ingredients?
22. How to handle customer complaints about menu items?
23. How to plan and execute a menu change in my restaurant?
24. How to manage food safety in my restaurant?
25. How to design a menu that speeds up service in my restaurant?
26. How to create a menu that boosts my restaurant’s brand image?
27. How to handle supply chain issues in menu planning?
28. How to create a menu that maximizes kitchen efficiency?
29. How to use menu engineering to increase profits in my restaurant?
30. How to incorporate vegan and vegetarian options into my restaurant’s menu?
👇
4️⃣ [ Customer Service ]
1. How can I improve my restaurant’s customer service?
2. What are some techniques for managing difficult customers in my restaurant?
3. How to effectively handle customer complaints in my restaurant?
4. What are some ways to provide exceptional service to customers?
5. How can I ensure that my restaurant staff provides consistent service?
6. How to manage customer expectations in my restaurant?
7. How can I use customer feedback to improve service in my restaurant?
8. What are some effective customer loyalty programs for restaurants?
9. How to provide excellent service to large groups in my restaurant?
10. How to manage long wait times in my restaurant?
11. How to train my restaurant staff in excellent customer service skills?
12. How to handle a situation when a customer is unhappy with their meal?
13. How to create a comfortable and welcoming atmosphere in my restaurant?
14. How can I improve communication between my restaurant staff and customers?
15. How to manage customer reservations effectively in my restaurant?
16. What are some strategies for attracting new customers to my restaurant?
17. How to handle a situation when my restaurant is overbooked?
18. How to improve table turnover rate without rushing customers?
19. What are some strategies for managing busy periods in my restaurant?
20. How can I make sure my customers feel valued and appreciated?
21. How to handle a situation when a customer leaves without paying?
22. How to manage customer dietary restrictions in my restaurant?
23. How to handle negative online reviews of my restaurant?
24. How to encourage customers to leave positive reviews for my restaurant?
25. How to implement a successful customer referral program in my restaurant?
26. How to handle a situation when a customer is not satisfied with the service?
27. How to ensure a smooth takeaway or delivery service for my restaurant?
28. What are some strategies for retaining loyal customers in my restaurant?
29. How to handle a situation when a customer is disruptive or disrespectful?
30. How can I use social media to improve customer service in my restaurant?
👇
5️⃣ [ Operational Efficiency ]
1. How can I improve operational efficiency in my restaurant?
2. What are some strategies for reducing food waste in my restaurant?
3. How can I streamline my restaurant’s supply chain management?
4. How can I reduce operational costs in my restaurant without compromising quality?
5. How to effectively manage staff scheduling in my restaurant?
6. What are the best practices for inventory management in a restaurant?
7. How can I use technology to improve my restaurant operations?
8. How to manage peak hours efficiently in my restaurant?
9. How can I ensure cleanliness and hygiene standards are maintained in my restaurant?
10. What are some energy-saving tips for my restaurant?
11. How to manage restaurant operations during a health crisis like COVID-19?
12. How can I improve the speed of service in my restaurant?
13. How to efficiently manage multiple restaurant locations?
14. How can I reduce the downtime of equipment in my restaurant?
15. How to manage the risk of food contamination in my restaurant?
16. What are some strategies for reducing overhead costs in my restaurant?
17. How can I implement an effective food safety program in my restaurant?
18. How to manage a large volume of orders efficiently in my restaurant?
19. What are the best practices for waste management in a restaurant?
20. How can I improve the layout of my restaurant for better operational efficiency?
21. How to implement an effective maintenance plan for my restaurant equipment?
22. How can I improve my restaurant’s delivery operations?
23. How to manage cash flow effectively in my restaurant?
24. How can I reduce staff turnover in my restaurant?
25. How to effectively train new staff for efficient operations?
26. What are the ways to prevent theft in my restaurant?
27. How can I implement a successful recycling program in my restaurant?
28. How to handle a sudden increase in demand in my restaurant?
29. What are the strategies for dealing with equipment failures in my restaurant?
30. How can I ensure my restaurant complies with all health and safety regulations?
👇
6️⃣ [ Employee Management ]
1. How can I effectively manage and motivate my restaurant staff?
2. What are the best practices for hiring employees in a restaurant?
3. How can I reduce staff turnover in my restaurant?
4. How can I handle conflicts between employees in my restaurant?
5. How can I train my restaurant staff to improve customer service?
6. How to implement an effective performance evaluation system in my restaurant?
7. How can I handle an employee who is frequently late?
8. What should I do if an employee is not adhering to the dress code?
9. How to deal with an employee who resigns suddenly?
10. How can I ensure my restaurant staff is not overworked?
11. How to handle an employee who is not following instructions?
12. What are the ways to recognize and reward my restaurant staff’s hard work?
13. How to deal with an employee who is constantly calling in sick?
14. How can I create a positive work environment in my restaurant?
15. What are the best practices for onboarding new employees in a restaurant?
16. How can I handle an employee who is underperforming?
17. How to deal with suspected employee theft in my restaurant?
18. How can I foster teamwork and cooperation among my restaurant staff?
19. What are the strategies for managing staff during peak hours in my restaurant?
20. How can I ensure my restaurant staff is adhering to food safety regulations?
21. What should I do if an employee makes a mistake in a customer’s order?
22. How can I handle an employee who is not interacting properly with customers?
23. How to deal with an employee who is not willing to work on certain shifts?
24. What should I do if an employee is not respecting the workplace hierarchy?
25. How can I improve communication with my restaurant staff?
26. How to handle a situation where an employee has received a complaint from a customer?
27. How to manage staff schedules effectively in my restaurant?
28. How to implement effective staff training programs in my restaurant?
29. How can I ensure that my employees are consistently following restaurant policies?
30. How can I encourage my restaurant staff to take ownership of their tasks and responsibilities?
👇
7️⃣ [ Financial Management ]
1. How can I accurately track and manage my restaurant’s expenses?
2. What are the key financial metrics I should be tracking for my restaurant?
3. How can I increase the profitability of my restaurant?
4. How can I manage cash flow effectively in my restaurant?
5. What are the most common financial mistakes restaurant owners make and how can I avoid them?
6. How can I create a realistic budget for my restaurant?
7. How can I reduce food cost in my restaurant?
8. How should I price my menu items to ensure profitability?
9. What strategies can I use to increase revenue in my restaurant?
10. How can I deal with financial losses in my restaurant?
11. How should I handle taxes for my restaurant?
12. How can I secure funding to start or expand my restaurant?
13. What strategies can I use to manage labor costs in my restaurant?
14. How can I calculate the break-even point for my restaurant?
15. How should I handle tipping in my restaurant?
16. How can I effectively manage my restaurant’s inventory to reduce waste and save money?
17. How can I negotiate better deals with my suppliers to reduce costs?
18. What are the best ways to manage debt in my restaurant business?
19. How can I use financial forecasting to plan for my restaurant’s future?
20. How can I implement an effective payroll system in my restaurant?
21. What should I consider when deciding whether to buy or lease restaurant equipment?
22. How can I save money on utilities in my restaurant?
23. How should I handle unexpected expenses in my restaurant?
24. How can I create a financial contingency plan for my restaurant?
25. How can I maximize the return on investment (ROI) for my restaurant?
26. What are some cost-effective ways to market my restaurant?
27. How can I calculate the cost of goods sold (COGS) in my restaurant?
28. How should I manage my restaurant’s credit and debit card transactions?
29. How can I ensure that my restaurant is financially sustainable in the long term?
30. How can I use financial analysis to make informed decisions about my restaurant’s operations?
👇
8️⃣ [ Business Ethics and Employee Development ]
👇
1. How can I foster an ethical culture in my restaurant?
2. What are the key ethical considerations for restaurant owners?
3. How can I prevent employee theft in my restaurant?
4. How can I handle ethical dilemmas in the restaurant industry?
5. How can I ensure that my restaurant’s supply chain is ethically sourced?
6. How can I deal with customer complaints ethically and effectively?
7. How can I promote diversity and inclusion in my restaurant?
8. How can I prevent harassment and discrimination in my restaurant?
9. How can I ensure that my restaurant is environmentally friendly?
10. What are some best practices for handling tips and gratuities ethically?
11. How can I ensure that my restaurant complies with health and safety regulations?
12. How can I effectively manage disputes among employees?
13. How can I develop a code of conduct for my restaurant?
14. How can I promote professional development among my employees?
15. What are some effective strategies for employee training and development?
16. How can I handle performance evaluations in a fair and constructive manner?
17. How can I motivate my employees to improve their performance?
18. How can I retain talented employees in my restaurant?
19. How can I build a strong team culture in my restaurant?
20. How can I handle employee burnout and stress in the restaurant industry?
21. How can I develop leadership skills among my employees?
22. How can I effectively manage change in my restaurant?
23. How can I handle an employee who consistently underperforms?
24. How can I manage conflict between employees and customers?
25. What are some effective strategies for onboarding new employees?
26. How can I handle an employee who violates the code of conduct?
27. How can I recognize and reward hard-working employees in my restaurant?
28. How can I create opportunities for career advancement in my restaurant?
29. How can I support my employees’ work-life balance?
30. How can I handle an employee who behaves unprofessionally with customers?
👇
👇
ทำไมผมถึงกล้าแจกทั้งหมดเลย
เพราะ .. Prompt ไม่ใช่เนื้อหา
สาระสำคัญของการใช้ AI ครับ
ผมจะย้ำอยู่เสมอว่า …
🟢## ประเด็นสำคัญที่สุด ## 🟢
Insight ความลับของ AI …
สำคัญที่สุด คือ การตั้งคำถามเป็นครับ
👇
สิ่งที่ผมจะสอนใน Insightist™
หลักสูตร ChatGPT & AI Intensive
คือ คุณต้องเข้าใจมันจริงๆ แล้ว
✅เข้าใจ Insight ของระบบ
✅เข้าใจ Insight ของโจทย์ที่คุณตั้ง
✅ตั้งคำถามให้ถูกต้อง เพื่อให้คุณได้คำตอบที่ใช่
ใช้งานได้ นำไปสร้างผลลัพธ์ต่อได้ออกมาได้จริง ๆ