Insight + AI = Future Business

เว็บรวมความรู้เรื่องธุรกิจ การตลาดยุคใหม่
AI for Business & Marketing, Digital Transformation, Consumer Insight 
เตรียมความพร้อมเข้าสู่ยุค AI-First Organization เพื่อผลักดันธุรกิจสู่อนาคต
ที่ไม่เพียงแค่การใช้ AI แต่ต้องใช้อย่างมี Insight